Προκήρυξη Προϊσταμένων Τμημάτων

ΣΗΤΕΙΑ, 24-01-2019

Αρ. Πρωτ.: 163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   14

Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένων Τμημάτων του ΔΟΚΑΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) Λεωνίδας Τερζής

Έχοντας υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/31 -7-2017 (ΦΕΚ 107 Α’) όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/28-6-2007 (ΦΕΚ 143 Α’) όπως ισχύει
  4. Την αρ. 59/2018 Απόφασή μου περί τοποθέτησης    Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4484/1-8-2017 (ΦΕΚ 110 Α’) όπως ισχύει
  6. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας (ΦΕΚ 2147/16-7-2012 τ.β’, που τροποποιήθηκε με το αρ.1565/8-5-2018 τ.β’, που τροποποιήθηκε με το αρ. ΦΕΚ 5879/31-12­2018 τ.β’)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του

Δημοτικού   Οργανισμού  Κοινωνικοπολιτιστικής  Ανάπτυξης  Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σητείας :

Α) Τμήμα Διοίκησης -Οργάνωσης (Υπηρεσιών Προσωπικού)

Β) Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης( Οικονομικής – Τεχνικής Υπηρεσίας)

Γ) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Δ) Τμήμα Παιδείας, Πολιτιστικών, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι με Βαθμό Α’, που ανήκουν σύμφωνα με τον ΟΕΥ οργανικά στον ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου και της προκήρυξης:

Α) για το Τμήμα Διοίκησης -Οργάνωσης (Υπηρεσιών Προσωπικού), έχουν οι μόνιμοι και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι που ανήκουν στους Κλάδους ΠΕ Διοικητικών, εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικών, εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών

Β) για το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης( Οικονομικής – Τεχνικής Υπηρεσίας), έχουν:

–   οι μόνιμοι υπάλληλοι που ανήκουν στον κλάδο :

ΠΕ Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Λογιστών, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών, καθώς και

-οι Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν στον κλάδο: ΠΕ Οικονομικού, εν ελλείψει ΤΕ Λογιστών, ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού , ΤΕ Διοικητικών εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών

Γ) για το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης έχουν :

– οι μόνιμοι υπάλληλοι που ανήκουν στον κλάδο:

ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

– και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι που ανήκουν στους Κλάδους: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Διοικητικών εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών

Δ) για το Τμήμα Παιδείας, Πολιτιστικών, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος έχουν:

Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ανήκουν στον κλάδο :

– ΠΕ Νηπιαγωγών εν ελλείψει ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων -Παιδοκόμων

– και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι που ανήκουν στους Κλάδους:

ΠΕ Νηπιαγωγών, εν ελλείψει ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ

Διοικητικών εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων

Με βάση τα παραπάνω δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν:

α )Μόνιμο προσωπικό με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.

 

β) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με βαθμό Α’ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος που τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο αρ. 16 παρ. 1 του ΚΚΔΚΥ αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. γ) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος ο οποίος ως αξιολογητής κατ’ αρ. 15 του ν. 4369/2016 δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που ανήκει οργανικά στον ΔΟΚΑΣ Δήμου Σητείας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης- Οργάνωσης Υπηρεσιών Προσωπικού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 18 Φεβρουαρίου 2019. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ

Λεωνίδας Τερζής

 

Αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s